ក្រុមហ៊ុនផលិតដែក

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 15 ឆ្នាំ។
ដែក

ការចរចារអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មអតិថិជន jindalaisteel និយាយអំពីបំពង់ ssaw
jindalaisteel ការពិភាក្សារបស់អតិថិជន erw បំពង់
ការចរចារអាជីវកម្ម
ការចរចារអាជីវកម្ម ១
អតិថិជន jindalaisteel មកលេងប្រទេសប្រេស៊ីល
ដាវ
ការចរចារអាជីវកម្ម ២
ការចរចារអាជីវកម្ម ៦
ការចរចារអាជីវកម្ម ៣