ក្រុមហ៊ុនផលិតដែក

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 15 ឆ្នាំ។
ដែក

ទស្សនារោងចក្រ

អតិថិជន jindalaisteel ទិញឆានែលដែក
អតិថិជន jindalaisteel ទិញ gi coils
អតិថិជន jindalaisteel
អតិថិជន jindalaisteel ទស្សនា gi coil
ទស្សនារោងចក្រ ០១
ទស្សនារោងចក្រ០៥
ទស្សនារោងចក្រ០២
ទស្សនារោងចក្រ០៣
អតិថិជន jindalaisteel ទិញបំពង់ ssaw
អតិថិជន jindalaisteel ពិនិត្យបំពង់ sprial
អតិថិជន jindalaisteel ទស្សនារោងចក្រដែកថែបកាបូន
អតិថិជន jindalaisteel ទស្សនាបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ